- OUDERS-

Medezeggenschapsraad(MR)

Medezeggenschap betekent voor ouders en personeelsleden: praten en meedenken over het schoolbeleid. De MR van Het Simmelink bestaat uit twee geledingen:
• Twee vertegenwoordigers van de ouders
• Twee vertegenwoordigers van het personeel

De MR heeft twee soorten rechten, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Denk bij het adviesrecht aan de vakantieregeling, de toelating van leerlingen, wijzigingen in de schoolorganisatie en het vaststellen van het schoolwerkplan en schoolreglement.

Voorbeelden van instemmingbevoegdheid zijn het instemmen met de veranderingen in het schoolplan, verandering van grondslag of doelstelling van de werkzaamheden van de school. De MR vergadert zo’n 5 à 6 keer per jaar op school en deze vergaderingen zijn openbaar. 

Ouderraad (OR)

De ouderraad is het bestuur van onze oudervereniging. Alle ouders die een kind op Het Simmelink hebben kunnen lid worden van deze vereniging. De ouderraad bestaat uit circa acht personen, voorgedragen en gekozen door de ouders. Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de leden van de OR gekozen en wordt de jaarlijkse vrijwillige bijdrage vastgesteld. Ook u kunt zich voor de OR kandidaat stellen door u voor de jaarvergadering bij de OR aan te melden of op uitnodiging van de ouderraad. De OR neemt met elk nieuw gezin contact op.

Meer weten?
>>> Download of bekijk onze schoolgids 

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.