Ouders
Betrokkenheid ouders

De hulp en inzet van ouders op onze school is onmisbaar geworden. De betrokkenheid van ouders wordt dan ook ten zeerste gewaardeerd. Veel zaken worden in samenwerking met de ouderraad georganiseerd.

Er is aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de ouders. Elke leerkracht vertelt over het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken in het leerteam en/of groep.
Het eerste ouder- kind gesprek in september is een kennismakingsgesprek waarbij ook de ouders vragen over hun kind beantwoorden die ze thuis hebben kunnen voorbereiden.
Bij de kleuters lopen de ouders bij het brengen, ’s morgens, even mee naar binnen. Er is dan geen tijd om een gesprek met de leerkracht te voeren. Ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht. In principe kan dat elke dag na schooltijd. De leerkrachten zijn in ieder geval tot een uur na het uitgaan van school aanwezig.

Er zijn twee kijkmomenten voor alle ouders tijdens de lesuren op de ochtend. Ouders kunnen dan in een groep de instructie ervaren en leerstof met het kind verwerken. Tevens zijn er kijkmomenten gepland waarbij ouders welkom zijn om de werkstukken van cultuurtijd en VierxWijzer te komen bekijken. Daarnaast twee keer per jaar ‘t “Koffie-uurtje”. Ouders kunnen dan in gesprek gaan met de directeur over allerlei onderwerpen.

In september is de Jaarvergadering van OR en MR, de zogenaamde “Simmelinkavond”.Alle ouders worden uitgenodigd. De tweede helft van de avond wordt een thema aan de orde gesteld door een gastspreker. Daarna een gezellig samenzijn met een drankje en hapje.

De actuele informatie krijgt u via de nieuwsbrief van onze school, via MijnSchoolinfo en via de website aangeboden.

Aan het einde van het schooljaar is er een feestelijke afsluiting met de ouders en/of kinderen. 

Ouderactiviteiten

Ouders kunnen zich voor allerlei taken en (buiten)- schoolse activiteiten opgeven door aan het begin van het schooljaar een activiteitenlijst voor ouderhulp in te vullen. Zo ontstaan diverse groepen, die assistentie verlenen bij bv. begeleiding bij sport en vervoer bij excursies.

Vele handen maken licht werk!

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap betekent voor ouders en personeelsleden: praten en meedenken over het schoolbeleid.
De MR bestaat uit twee geledingen: 

 • Vertegenwoordigers van de ouders (op onze school twee)
 • Vertegenwoordigers van het personeel (op onze school twee)


U kunt zich verkiesbaar stellen voor de MR als er een oproep komt voor verkiezingen.

De MR heeft twee soorten rechten n.l. het instemmingsrecht en het adviesrecht. Voorbeelden van adviesbevoegdheid:

 • Vakantieregeling
 • Toelating van leerlingen
 • Wijzigingen in de schoolorganisatie
 • Vaststellen van het schoolwerkplan en vaststellen van het schoolreglement.

Voorbeelden van instemmingbevoegdheid:

 • Instemmen met de veranderingen in het schoolplan
 • Verandering van grondslag of doelstelling van de werkzaamheden van de school

De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Voor de scholen onder het bestuur Delta is een GMR ingesteld. De GMR voert overleg met het bestuur over schooloverstijgende zaken. De GMR wordt vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht van de MR van iedere Deltaschool.

Ouderraad (OR)

De ouderraad is het bestuur van onze oudervereniging. Alle ouders die een kind op IKC Het Simmelink hebben, kunnen lid worden van deze vereniging.

De ouderraad bestaat uit ongeveer 8 personen, voorgedragen en gekozen door de ouders. Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de leden van de OR gekozen en wordt de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van €20 vastgesteld. Deze bijdrage wordt automatisch (via een machtiging) van uw rekening afgeschreven. Indien de kosten te hoog zijn i.v.m. uw financiële situatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school en wordt er een passende oplossing gezocht. De ouderbijdrage wordt meestal in midden van het schooljaar van uw rekening afgeschreven. Voor instromende kinderen zal dit aan het eind van het schooljaar gebeuren. De ouderbijdrage wordt berekend vanaf de maand dat uw zoon/dochter op school begint. Een schooljaar bestaat uit tien maanden. De machtiging blijft geldig totdat uw kind(eren) van school gaat/gaan.

U kunt zich voor de OR kandidaat stellen door u voor de jaarvergadering bij de OR aan te melden of op uitnodiging van de ouderraad. De OR neemt altijd met elk nieuw gezin contact op. Wilt u daarna nog meer weten van de OR dan kunt u gerust een van de leden benaderen.

Op de vergaderingen van de ouderraad worden een heleboel zaken geregeld. Samen met de leerkrachten wil de OR een gezellige sfeer op school creëren door het organiseren van veel activiteiten. Op onze school gebeurt dat door commissies, bestaande uit ouders uit de ouderraad en leerkrachten. Zij overleggen, maken een plan en bespreken dit plan in OR en team. Ouders kunnen op deze manier ook echt meepraten en meebeslissen over deze activiteiten. De notulen kunt u vinden op de website van onze school.

Enkele belangrijke commissies en werkgroepen zijn:

 • Simmelinkdag;
 • Sinterklaas;
 • Kerstviering;
 • Carnaval;
 • Paasmaaltijd;
 • Schoolreisje;
 • Schoolfeest;
 • Avondvierdaagse;
 • Commissie hoofdluis;
Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.