Onze school

"SPELEND EN LEREND ONTWIKKELEN
IN EEN VEILIGE OMGEVING"

Het Simmelink

Situering van de school en schoolgrootte
Onze school staat vanaf 1979 in de Eibergse wijk “Het Simmelink.”

In dit najaar wordt begonnen met de bouw van de nieuwe school, dat tevens een wijkgebouw wordt. In januari 2022 is dat klaar en zullen de kinderen en teamleden gaan genieten van een frisse en lichte leer- en werkomgeving. We zien er naar uit dat de wijkbewoners dagelijks in dit gebouw zullen zijn en ook gebruik gaan maken van de nieuwe sportzaal.

Op dit moment telt de school ongeveer 170 leerlingen. De kinderen worden begeleid door een team van 12
leraren en 2 onderwijsassistenten. Onze school heeft een centrale hal met daar omheen 9 lokalen en de ruimte voor kinderopvang.

Daarnaast hebben we een teamkamer, een ruimte voor de interne begeleider en een directiekamer. De hal wordt voor allerlei activiteiten gebruikt: vieringen, handenarbeid, lezen, maken van werkstukken, ouderavonden, werken met computers etc.

Kinderopvang door Human Kind, voorheen Humanitas.
De school zorgt voor kinderopvang op schooldagen en op doordeweekse niet- schooldagen, niet zijnde feestdagen (b.v. studiedagen) gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 7.00u. en 18.30u. De kosten voor kinderopvang zijn voor rekening van de ouders. Meer praktische informatie van Human Kind vindt u op
www.humankind.nl

Waar staan wij voor?

Het Simmelink is een Kindcentrum voor kinderen van 2 tot 13 jaar. We zijn in schooljaar 2014-2015 gestart met peuteropvang. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen, spelend en lerend, in een veilige omgeving.

Missie

Onze school moet voor de kinderen een veilige en vertrouwde plek zijn. Het is heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We trachten de kinderen, samen met de ouders, op te voeden en voor te bereiden op onze maatschappij.

We besteden veel aandacht tijdens de dagopening aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We zijn een kindvriendelijke school, waarbij een goede omgang van leraren met leerlingen en omgekeerd, de omgang tussen de leerlingen onderling en de omgang met de ouders, onze aandacht heeft.

Op school communiceren we niet per email of via de app. Bel ons of loop binnen met vragen over uw kind. Een gesprek met een van ons is altijd mogelijk. We zijn er in ieder geval tot een uur na schooltijd.

Elk kind proberen we zo breed mogelijk te ontwikkelen en op een zo hoog mogelijk kennisniveau te brengen. We bieden onderwijs op maat; elk kind is uniek en heeft eigen onderwijsbehoeften om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We werken handelingsgericht, in instructiegroepen, differentiëren en bieden onderwijs op maat vanuit de onderwijsbehoeften van het kind. ‘s Middags staan de meervoudige intelligentie en de zaakvakken centraal en werken we groep doorbroken. U kunt meer hierover lezen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 van de schoolgids

Identiteit

Op ons IKC uit zich de christelijke grondslag allereerst in een aantal waarden van waaruit we werken en die aan leerlingen worden meegegeven. De menselijke maat staat voorop. We zien kinderen, collega’s en ouders allereerst als mens en hebben oog en oor voor elkaar. Onze school is een gemeenschap. We leren met en van elkaar, komen voor elkaar op, kunnen een stapje opzij doen voor de ander en zijn verdraagzaam. Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte voor verschillende karakters, ideeën, achtergronden, talenten en manieren om je te ontwikkelen. We willen bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld. We werken vanuit een positief, optimistisch mens- en wereldbeeld. We hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar en zijn vergevingsgezind.

In ons IKC is aandacht voor levensbeschouwelijke vorming. Kinderen leren omgaan met levensvragen en maken kennis met de rijkdom van godsdienstige tradities. Aandacht voor verschillende levensbeschouwelijke stromingen en thema’s is niet alleen gericht op kennis, maar ook op zingeving en persoonsvorming. Levensbeschouwing is als vak opgenomen in het lesrooster. Vieringen zijn een belangrijke manier om de school als gemeenschap te versterken, bijzondere momenten te markeren en waarden te verinnerlijken. De belangrijkste christelijke feesten worden met aandacht voor de godsdienstige achtergrond van die feesten gevierd.. Scholen streven ernaar dat deze vieringen betekenisvol en verrijkend zijn. We gebruiken voor het vormgeven en het uitdragen van onze identiteit de methode Hemel en Aarde. Dit is zowel een catechese methode als een methode voor geestelijke stromingen. De inhoud van deze methode wil zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld van het kind. Gedurende het jaar wordt gewerkt in projecten, bijvoorbeeld ‘Keuzes maken’, ‘Kerst, Pasen en lentefeesten’, ‘Pesten’, ‘Normen en waarden’. 

Organisatie van onderwijs

Onze school telt 170 leerlingen verdeeld over acht groepen. Er is elk schooljaar een formatieplan, afgestemd op kinderen en leerkrachten.

We sluiten aan bij de ontwikkeling van de kinderen en werken met twee leerteams waarbij onderwijs op maat centraal staat. Dit betekent dat leerlingen instructies in een andere jaargroep kunnen krijgen en dat er niveau- en tempoverschillen zijn tussen kinderen van dezelfde leeftijd. Op de middagen staat meervoudige intelligentie en VierxWijzer, wereldoriëntatie, centraal.

De kinderen zijn verdeeld over leerteam 1 (groep 1,2 en 3) en leerteam 2A (groep 4,5 en 6) en leerteam 2B groep 7 en 8). 

Passend Onderwijs

Wij willen kinderen passend onderwijzen. Dat betekent onderwijs op maat voor ieder kind. Een groot recht en voor school een grote opdracht.

Een kind heeft ondersteuning en aandacht nodig. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Specifieke leer- en/of gedragsmoeilijkheden proberen we vroegtijdig op te sporen. Dit kan door observatie en signalering door groepsleerkrachten, ouders, schoolarts, logopedist enz. De groepsleerkracht helpt het kind zo goed mogelijk en heeft regelmatig contact met de ouders. Het zorgteam ondersteunt de groepsleerkracht. Er wordt gewerkt met groepsplannen. De leerlingen die extra ondersteuning behoeven, worden ook besproken in het leerteam tijdens leerling-besprekingen. Onze school is onderdeel van het SWV, Samenwerkingsverband IJssel-Berkel. We kunnen een beroep doen op een onderwijscoach, Mevr. A. Teunis van het SWV IJssel-Berkel. Problemen van leerlingen kunnen met haar worden besproken. School en SWV werken samen bv. bij het inschakelen van externe hulp: logopedie, motorische training, ambulante hulp van speciaal onderwijs of eventueel een psychologisch onderzoek. Dit gebeurt steeds in goed en nauw overleg met de ouders. De onderwijsbehoefte van uw kind staat bij ons voorop.

De Wet op de Expertise centra biedt ouders van gehandicapte leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. De wet komt daarmee tegemoet aan de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen. School onderschrijft deze integratie. Verder wordt via de wet de positie van ouders versterkt door hun recht van vrije onderwijskeuze vast te leggen. 

>>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.